Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

S námi jste již ušetřili  7.244.478,31  Kč

Ochrana osobních údajů

Zájemce či klient (dále jen jako „klient“) dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v této sekci správci a zpracovateli údajů - společnosti Freedom Financial Services, s.r.o., IČ 02797933, sídlem Brno, Železná 713/1a, PSČ 619 00, zapsané u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 82528 (dále jen „společnost“). Společnost je registrována jakožto správce u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00052511. Společnost klientům garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

 

Společnost zpracovává následující osobní údaje klienta:

 

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s klientem (kontaktní údaje); identifikačními údaji se rozumí jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), u klienta-fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ; kontaktními údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace,
 • údaje, které jsou pro společnost s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně potřebné k tomu, aby mohla veškeré úkony v rámci své obchodní činnosti uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik; charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného obchodu nebo služby, která je klientovi poskytována.

 

Poskytnutím výše uvedených údajů zároveň klient uděluje správci údajů na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, ke zpracování těchto údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem jejich zpracování:

 

 • pro účely související se službami v rámci podnikatelské činnosti společnosti a pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací služby,
 • pro plnění zákonných povinností správce,
 • pro archivační a analytické účely správce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti klientů, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod.,
 • pro marketingové obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů klientům.

 

Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze:

 

 • subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů (např. zák. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činností, v platném znění, zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance) a za podmínek stanovených takovými předpisy, jako státním orgánům, soudům, soudním exekutorům, apod.,
 • subjektům, které pro správce nebo pro mateřskou či dceřinou společnost správce provádějí zpracování dle smlouvy o zpracování osobních údajů, a jenž tak splňují veškeré podmínky a předpoklady pro zpracování a ochranu osobních údajů,
 • subjektům, které se správcem tvoří podnikatelské či obchodní seskupení, tedy zejména dceřiným společnostem či mateřské společnosti správce, a dále subjektům, jenž jsou dceřinými či mateřskými společnostmi těchto subjektů,
 • společnostem, jejichž služby a produkty společnost nabízí.

 

Uvedené subjekty mohou být také pověřeny zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněn dle § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vyžádat si od správce informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

Co se týče zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů ze strany společnosti, tyto jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, přičemž společnost disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím a veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany společnosti nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Společnost uchovává osobní údaje klienta ve formě:

 

 • listinné (originální písemnosti),
 • elektronické (počítačová databáze).

Osobní údaje klienta jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vztahu mezi klientem, společností a partnerskými institucemi společnosti. Společnost provede likvidaci osobních údajů klienta, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány nebo na základě žádosti klienta.

 

za Freedom Financial Services, s.r.o.
Ing. Pavel Nesejt, jednatel

 

 

 

 

Registrace na Úřadu na ochranu osobních údajů